Kontakt oss

                   Etiske regler for ansatte hos ht safe as.

 

 

ht safe’s vær varsom plakat:

 Dersom jeg befinner meg i et dilemma og jeg lurer på hva som er rett så skal jeg:

 

  1. Kjenne etter på samvittigheten
  2. Spørre meg selv om dette tåler offentlighetens lys
  3. Diskutere med ledere og kollegaer

      

 

 

Taushetsplikt

For alle ansatte gjelder taushetserklæring. Denne skal undertegnes ved inngåelse av arbeidskontrakt. For styremedlemmer vises det til vedtatte ”Retningslinjer for styrearbeid.” Videre skal enhver som befinner seg i selskapets lokaler signere taushetserklæring. Dette kan eksempelvis gjelde håndverkere eller it- personell.

 

 

1.      Innledning

Bedriften ht safe as er gjennom sine eiere, direkte eller indirekte offentlig eid.  Dette innebærer et spesielt ansvar for at bedriftens virksomhet og fremferd må være innenfor etisk aksepterte normer – noe alle våre interessenter må oppfatte er tilfelle.

 

Videre opererer ht safe as innen flere markeder der upåklanderlig vandel er en absolutt forutsetning. Innenfor legevakt, trygghetsalarmer og de andre helse/trygghetsrelaterte tjenestene er en korrekt oppførsel spesielt viktig.

 

For å oppnå denne tilliten som trenges hos brukerne, kundene, eierne, de ansatte og andre interessenter må bedriften følgelig opptre ordentlig, aktsomt, redelig og med den største respekt. Bedriften må lojalt rette seg etter lovverk og andre bestemmelser fra offentlige myndigheter. Et godt omdømme er grunnlaget for bedriftens eksistens.

 

Men for disse forhold er en bedrift i seg selv ikke mer enn summen av de holdninger og gjerninger som medarbeiderne og tillitsvalgte formidler. Etiske regler kan gi noen retningslinjer for hvilke holdninger som skal prege arbeidet i vår bedrift. For at de riktige holdninger skal dannes må etiske spørsmål og eksempler tas opp i felles møter. Etisk oppførsel har en nær tilknytting til bedriftskulturen. Derfor skal det arbeides aktivt for å oppnå en bedriftskultur som fremmer positiv oppførsel.

 

 

2.      For hvem gjelder de etiske reglene?

Disse reglene gjelder generelt for alle ansatte i ht safe. For de tillitsvalgte gjelder de bestemmelsene som er relevante ut fra den funksjonen den tillitsvalgte har innenfor vårt selskap. Videre er de etiske reglene gjeldende for alle som måtte representere bedriften utad på vegne av ht safe as. Det hviler et spesielt ansvar på ledelsen.

 

 

3.      Grunnleggende holdninger

 

3.1              Generelle etiske regler         

Bedriftens ansatte og tillitsvalgte skal i sitt virke lojalt ivareta lovverk og andre bestemmelser fra offentlige myndigheter. I tillegg skal alle ansatte og tillitsvalgte rette seg etter etiske regler som gjelder i samfunnet for øvrig (eksempelvis, men ikke begrenset til, god folkeskikk)

 

Alle ansatte og tillitsvalgte må i det daglige arbeid opptre tillitsvekkende. Herunder må ingen ansatt eller tillitsvalgt opptre på en måte, når muligheter for interessekonflikter foreligger, som er egnet til å svekke tilliten til han eller hennes uavhengighet i utøvelsen av sin funksjon i vår bedrift. Slike forhold kan være gjennom slektskap, nære vennskap eller økonomiske interesser. Andre eksempler vil være eierinteresser eller styreverv i selskap, lag eller annen sammenslutning som saken angår. Generelt må det ikke oppstå tvil om at vedkommende vil ivareta vår bedrift- eller kunders/brukeres interesse fremfor egne personlige interesse i saken.

 

 

3.2       Ivaretakelse og utvikling av kunde- og brukeretikk

Vår bedrift arbeider i stor utstrekning med forhold som er av en sensitiv art, både i form av personvernopplysninger på helsedelen, og i form av bedriftsmessige hensyn på sentralbord- delen. En viktig grunnholdning vil derfor være å vurdere alle våre tiltak, handlinger og uttalelser i bedriften ut fra at disse skal ivareta våre kunders og brukeres behov for diskresjon, autonomi og forutsigbarhet.

 

Vi skal spesielt på helsesiden aldri gjøre eller si noe som krenker våre brukeres selvrespekt. Vi skal overfor brukeren utstråle forståelse, trygghet, seriøsitet og besluttsomhet. Vi skal bruke brukerens navn når vi snakker med han/henne, og vi skal alltid lytte til hva som faktisk blir sagt. Vi skal aldri være redd for å sette i gang de tiltak vi mener er nødvendig for å ivareta sikkerheten til brukerne. Ingen av våre ansatte skal noensinne ha kritikk i ettertid for å ha satt i gang et for stort og kostbart hjelpeapparat. Våre kunder, som ofte utgjør kommuner, skal møtes med en proaktiv holdning og dialog med tanke på det som er til felles beste for alle parter (referer punkt 3.3)

 

Vi skal spesielt på sentralbordsiden aldri gjøre eller si noe som stille våre kunder i et dårlig lys. Dette betyr at hver innringer behandles med respekt og høflighet – og at vi prøver å imøtekomme hans/hennes behov på vegne av vår kunde. Vi svarer alltid telefonen med navnet til selskapet/kunden. Vi tilstreber oss å smile i telefonen.

 

 

 

 

3.4              Forholdet oss i mellom

I vårt virke i selskapet skal vi behandle hverandre med respekt og med en vilje til å fremme godt samarbeide. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs overbevisning aksepteres ikke. Mobbing og seksuell trakassering må ikke forkomme.

 

 

 

3.5       Etikk og lojalitet

For at de krav som settes til selskapets drift og opptreden skal oppfylles, må vi alle arbeide mot felles mål. De felles mål vil være summen av de beslutninger som foretas av generalforsamling, styrer og øvrige ledelse. Dersom noen skulle oppfatte en beslutning som uetisk eller ikke i samsvar med vedtatt regelverk, må den enkelte omgående ta dette spørsmål opp med nærmeste overordnede (jfr. her pkt. 6). I motsatt fall må vi som team være lojale mot selskapet og støtte beslutningene ved å gjøre vårt beste for å virkeliggjøre disse.

 

 

4.      Om innkjøp, økonomiske fordeler, gaver.        

Ingen ansatt eller tillitsvalgt, eller nærstående av disse, må motta noen form for økonomisk fordel eller gave fra noen av bedriftens/ konsernets forbindelser utover sedvanlige oppmerksomhetsgaver av ubetydelig verdi i forbindelse spesielle severdigheter eller anledninger.

 

Med fordel eller gave menes også invitasjoner til reiser som ikke dekkes av bedriftens/ konsernet eller av institusjon som har et uavhengig forhold til vår forretningsdrift. Alle reiseutgifter skal således betales av ht safe og ikke av leverandør, rådgiver eller andre involverte. Ved bestillinger og kontraktsinngåelser må det vises særlig aktsomhet i disse spørsmål.

 

Ansatte skal ut fra foranstående heller ikke motta rabatter ved kjøp av varer og tjenester fra bedriftens/ konsernets forbindelser med mindre dette inngår i en rabattordning avtalt med bedriften/konsernet for alle ansatte.

 

Dersom noen tilbys en fordel som over nevnt, skal daglig leder i selskapet varsles umiddelbart.

 

 

 

5.      Informasjonsplikt

Uavhengig av bestemmelsene om taushetsplikt skal ansatte straks informere sin daglige leder såfremt den ansatte får kunnskap om

 

  • forhold som er, eller kan være, i strid med lov og øvrig regelverk fastsatt av myndighetene

 

  • brudd på interne bestemmelser som kan medføre merkbare konsekvenser

 

  • forhold som kan skade selskapets omdømme.

 

Såfremt daglig leder er direkte involvert i saken det gjelder, skal den ansatte varsle styreleder eller revisor.

 

Et varsel som foran nevnt, må ikke få noen konsekvenser for den ansattes arbeids- eller ansettelsesforhold.

 

Dersom det skulle forekomme forhold i strid med lov- og regelverk fastsatt av myndighetene, som tross varsling som foran nevnt, ikke blir behandlet eller rettet opp innenfor et rimelig tidsrom, har den ansatte for slike tilfeller selvsagt vanlig ytringsfrihet overfor media og andre.

 

For øvrige forhold skal media og allmennheten bare informeres av daglig leder, evt. En person utpekt av daglig leder.

 

 

 

6.      Oppfølging

 

For at de etiske regler skal fungere må hver enkelt ansatt og tillitsvalgt fortløpende vurdere sitt virke og forhold til reglene.

 

Alle ledere har et særlig ansvar for å påse at deres egne og deres underordnedes adferd til enhver tid er i samsvar de etiske regler.

 

 

7.      Konsekvenser ved overtredelse av de etiske reglene

 

For ansatte og tillitsvalgte vil overtredelse av disse regler kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet, samt de rettslige forfølgelser av evt. brudd på taushetserklæring.

 

 

8.      Prosedyrer

Alle ansatte skal ved ansettelse motta et eksemplar av de etiske reglene samt signere for å ha lest disse reglene. Reglene skal også belyses og drøftes under fellesmøter.

 

 

 

HT Safe AS Oppeid 8294 Hamarøy
Tel. kundesenter 75 76 54 00 Telefaks: 75 76 54 01
E-post:firmapost@ht-safe.no

Miljøfyrtårn
Webløsning: Seria.no